IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Nadzór nad warunkami pracy

W ramach usług oferowanych przez Irdis istnieje możliwość nadzoru nad pracownikami przez specjaliste ds. BHP.

Kontrola ma na celu zidentyfikowanie nieprawidłowości w procesie pracy, biorąc pod uwagę szczególnie Bezpieczeństwo pracowników jak i procesu technologicznego. Zapewnienie nadzoru od strony służb BHP zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku, a także poprawia dyscyplinę w stosowaniu Środków Ochrony Indywidualnej. CIągły nadzór zmniejsza również ryzyko poniesienia strat finansowych podczas kontroli, gdyż wszystkie nieprawidłowości zostają zidentyfikowane podczas prcy zew służb BHP. Zachęcamy Państwa do współpracy.

W ramach usługi zewnętrzny pracownik służb BHP, będzie przeprowadzał kontrole stanu BHP w Państwa zakładzie pracy. W ramach kontroli będzie sprawdzał między innymi :

 • w jaki sposób pracownicy wykonują swoje zadania,
  • czy robią to bezpiecznie,
  • czy nie istnieją czynniki dla nich niebezpieczne lub uciążliwe
 • w jaki sposób kierownicy kadra kierownicza wywiązuje się z nadzoru nad pracownikami w zakresie BHP,
  • czy pilnują stosowania środków ochrony indywidualnej,
  • czy samodzielnie identyfikują zagrożenia mogące doprowadzić do wypadku,
  • czy na sali jest porządek.
 • w jaki sposób osoba zajmująca się sprawami kadrowymi wywiązuje się ze swoich obowiązków,
  • czy wszystkie umowy z pracownikami podpisywane są na czas,
  • czy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie,
  • czy pracownicy posiadają aktualne szkolenia BHP.
 • i wiele innych.

Dzięki ciągłemu nadzorowi zostaje zmniejszone ryzyko mogące powodować wypadki przy pracy, a zarazem generować niepotrzebne koszty.

Podstawa prawna: Kodeks Pracy - Art. 207.

§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
 1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 6. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 7. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
§ 21. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.
§ 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

Nasi klienci

Czy wiesz że?

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy jeżeli nie ma ważnych badań lekarskich oraz nieodbył odpowiedniego szkolenia BHP.