IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Wypadek przy pracy

Nasza firma przygotowuje pełną dokumentację związaną z wypadkiem przy pracy sumiennie i rzetelnie biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ w danej sytuacji. W ramach dochodzenia powypadkowe zostają przesłuchiwani wszyscy świadkowie zdarzenia jak i sam poszkodowany. Dokumentacja tworzona jest w zakładzie pracy co umożliwi jej profesjonalne przygotowanie.

W przypadku wystąpenia w przedsiębiorstwie wypadku przy pracy pracodawca jest zoobowiązany do wykonania odpowiednich czynności związanych z tym zdarzeniem. Jest to między innymi:

  • zabezpieczenie miejsce zdarzenia,
  • powołanie zespołu powypadkowego - której skład jest ściśle określony (patrz podstawa prawna).

A w przypadku wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub grupowego dodatkowo pracodawca zoobowiązany jest poinformować o fakcie Państwową Inspkecje Pracy oraz Prokurature.

Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy jest następnym ważnym krokiem, gdzie zespół powypadkowy w sposób obiektywny i nie stronniczy określa powód powstania wypadku oraz niedopełnienie obowiązków ze strony pracodawcy oraz pracownika. Jest to kluczowy etap w którym zespół powypadkowy ustala czy dane zdarzenie zakwalifikować jako wypadek przy pracy czy też nie.

Ze względu na dość złożony proces ustalania okoliczności przyczyn wypadku przy pracy oraz możliwość kontroli PIP dokumentacji powypadkowej zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług w tym zakresie. Niedopełnienie obowiązków może skutkować konsekewncjami finansowymi oraz prawnymi w stosunku do pracodawcy.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

§ 4. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

§ 5. 1. U pracodawcy, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy.
2. U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 6. Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, określonym w § 4 i 5, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.