IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Irdis Polska prowadzi szkolenia dla pracodwaców wykonujących zadania służbhy BHP w Państwa firmie.  W ramach usługi otrzymują Państwo dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów szkoleniowych. Zachęcamy do współpracy.

Szkolenie umożliwia Pracodawcy wykonywania zadań służby BHP pod warunkiem wielkości zatrudnienia do 10 osób lub do 20 osób a prowadzona działalność jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
Lp Temat szkolenia*) Liczba godzin**)
1 Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
 • źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
 • profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
 • szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ogólne i szczegółowe*) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,
 • system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
 • nadzór i kontrola warunków pracy
8
2 Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna) 5
3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
 • zagrożenia wypadkowe,
 • hałas i drgania mechaniczne,
 • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
 • czynniki biologiczne
 • promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
 • pola elektromagnetyczne,
 • energia elektryczna i elektryczność statyczna,
 • mikroklimat środowiska pracy
 • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy
 • zagrożenia pożarowe i wybuchowe
 • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów
10
4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy 15
5 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych 3
6 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych 5 (w tym 2 ćwiczeń)
7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka 2
8 Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby 6 (w tym 2 ćwiczeń)
9 Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp 4 (w tym 2 ćwiczeń)
10 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 3
11 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego 3
  Razem:  min. 64 (w tym 6 ćwiczeń)
*) Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać problematykę i przepisy dotyczące przemysłu (działalności), z którego wywodzą się uczestnicy szkolenia.
**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawa prawna: Kodeks Pracy

Art. 23711
§ 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:
1) zatrudnia do 10 pracowników albo
2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Nasi klienci

Czy wiesz że?

Pełną odpowiedzialność finansową oraz karną za stan BHP ponosi Pracodawca?