IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Irdis Polska prowadzi szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych w Państwa firmie. Ze względu na charakter wykonywanej pracy przez pracowników konieczne jest przeprowadzenie szkolenia okresowego w formie kursu. W ramach usługi otrzymują Państwo dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów szkoleniowych. Zachęcamy do współpracy.

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych odbywa się co 3 lata, a w przypadku stanowisk gdzie występują duże zagrożęnia szkolenie okresoweo odbywa się co roku. Ze względu na duże ryzyko zawodowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych konieczne jest uświadomienie wszystkich zagrożeń zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie oraz przedstwić możliwości przeciwdziałania im.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Ramowy Program szkolenia okresowego dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Lp Temat szkolenia Liczba godzin*)
1 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą 1
2 Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy 3
3 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2
4 Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka 2
  Razem:  min. 8
*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy