IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Instruktaż stanowiskowy

Ze względu na konieczność przeprowadzania instruktażu stanowiskowego przez kadre kierowniczą IRDIS Polska oferuje swoim klientom wsparcie techniczne oraz merytoryczne przez specjaliste ds. BHP. Takie rozwiązanie gwarantuje prawidłowe przeszkolenie pracownika. Zachęcamy do współpracy.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez przełożonego na stanowisku pracy, który przekazuje pracownikowi wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanowiska oraz sposobu pracy a następnie po zademonstrowaniu pracy umożliwia rozpoczęcie wykonywania zadań przez nowo zatrudnionego pracownika, pod okiem instruktora.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach przechodzi instruktaż stanowiskowy na każdym z nich.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:
a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Lp Temat szkolenia Liczna godzin *)
instruktażu osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4) instruktażu pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych
1 Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

  - elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne)

  - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty)

  - przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy

b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii

c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.
2 2
2 Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne. 0,5 -
3 Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora 0,5 -
4 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora 0,5 -
5 Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 0,5 -
  Razem:  min. 8 min. 2
*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Nasi klienci

Czy wiesz że?

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy jeżeli nie ma ważnych badań lekarskich oraz nieodbył odpowiedniego szkolenia BHP.